Jahanson.Co.Ltd

Jahansun.co.Ltd Home Home

این شرگت از سال 1387 متولد شد و از همان ابتدا به صورت کسترده با شرکتهای بنام در صنایه غذای از جمله کاله ،تکدانه،پگاه و... را دارد

نقطه اتکای ما

این شرکت به راحتی بر تکیه به علم وتجربه بالای متخصصان خود در صنایع  غذایی و شیمیایی به راحتی آماده همکاری با شرکتهای تولید ی صنایع غذایی در زمینه کاری خود را دارد

تاریخچه